سانترال به زبان ساده

سانترال یا PBX  به زبان ساده به سیستمی اطلاق میشود که قادر است بستری ارتباطی فیمابین چند مشترک را  در یک مجموعه کاری فراهم نماید.

در این سیستم مشترکین قادر به ارتباط دو طرفه ویا کنفرانس با یکدیگر و یا با سایر شبکه های محلی مشابه از طریق خطوط شرکتهای محلی (مخابرات) میباشند. کار اصلی سانترال مدیریت و راهبری ارتباطات تلفنی در مجموعه میباشد که از طریق برنامه نویسی قبلی برای آن تعریف گردیده است. به نحوی که پاسخگو و هدایتگر تماسها از خارج مجموعه کدام مشترک باشد و یا هر مشترک دارای چه حدی از دسترسی به امکانات مجموعه همچون ارتباط شهری, بین شهری,بین الملل, و…..میباشد.

هرسانترال میتواند زیر مجموعه سانترالی بزرگتر بوده و یا سانترالی کوچکتر را به عنوان زیر مجموعه خود بپذیرد. بنابر بر این باید گفت مراکز مخابرات استانها سانترالی بزرگ هستند که خط تلفن ما یک داخلی از زیر مجموعه های آن میباشد؟

مخابرات استان ـ مخابرات شهرـ مخابرات منطقه ـ کافوی محلی ـ پی سی ام ـ خط مشترک

مهمترین وظیفه سانترال:

۱_ هیچ تماس ورودی به مجموعه کاری ما نباید بی پاسخ بماند.

۲_هیچ کاربری نباید امکاناتی که برای وی تعریف شده را از دست بدهد.

در حقیقت سانترال با دو ماموریت مجزا در خدمت عوامل داخلی مجموعه و تماس گیرندگان خارج مجموعه میباشد؛ تا به بهترین نوع ممکن ارتباطی امن , شفاف ,ومطمئن برقرار نماید.